Навчання з питань охорони праці.

Навчання з питань охорони праці регламентується статтею 18 Закону України "Про охорону праці" та Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

Всі, без виключення, працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії, з метою отримання необхідних знань і навичок з питань охорони праці або безпечного ведення робіт.

Таке навчання може проводитись безпосередньо на підприємстві.

Перед перевіркою знань з питань охорони праці на підприємстві для працівників організується навчання: лекції, семінари та консультації.

Перевірка знань працівників з питань охорони праці проводиться за нормативно-правовими актами з охорони праці, додержання яких входить до їхніх функціональних обов'язків.

Перелік питань для перевірки знань з охорони праці працівників, з урахуванням специфіки виробництва, складається членами комісії з перевірки знань та затверджується роботодавцем.

Перевірка знань працівників з питань охорони праці на підприємстві здійснюється комісією з перевірки знань з питань охорони праці (далі - комісія) підприємства, склад якої затверджується наказом (розпорядженням) роботодавця. Головою комісії призначається керівник підприємства або його заступник, до службових обов'язків яких входить організація роботи з охорони праці, а в разі потреби створення комісій в окремих структурних підрозділах їх очолюють керівник відповідного підрозділу чи його заступник.

Крім того, посадові особи та працівники, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, повинні щороку проходити за рахунок роботодавця спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

Спеціальне навчання з питань охорони праці може проводитись як безпосередньо на підприємстві, так і навчальним центром.

Спеціальне навчання з питань охорони праці проводиться на підприємстві за навчальними планами та програмами, які розробляються з урахуванням конкретних видів робіт, виробничих умов, функціональних обов'язків працівників і затверджуються наказом (розпорядженням) роботодавця.

Перевірка знань з питань охорони праці після проведення спеціального навчання здійснюється:

- комісією підприємства (якщо навчання проводилось безпосередньо на підприємстві);

- комісією відповідного територіального органу Держпраці (якщо навчання проводилось у навчальному центрі).

Керівники підприємств чисельністю менше 1000 працівників та інші посадові особи, діяльність яких пов'язана з організацією безпечного ведення робіт, керівники служб охорони праці, члени комісій з перевірки знань з питань охорони праці підприємств під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки, проходять навчання, а також перевірку знань з питань охорони праці у навчальних центрах. До складу комісії залучаються представники органів державного управління охороною праці, а також штатні викладачі галузевого навчального центру, де проводилось навчання. Навчання повинно проводитись згідно з Типовими тематичним планом і програмою навчання з питань охорони праці посадових осіб

Не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці.

Ми організуємо навчання і оформлення документації навчання (графіки, плани, програми, протоколи, посвідчення, ...) всіх трьох категорій означених вище працівників:

- керівника, членів комісії з перевірки знань - у навчальному центрі;

- посадових осіб та працівників, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі - спеціальне навчання з питань охорони праці на підприємстві;

- інших працівників - навчання з питань охорони праці на підприємстві.

Також, організуємо сталу систему проведення та оформлення інструктажів з питань охорони праці.

Працівники, під час прийняття на роботу та періодично, повинні проходити на підприємстві інструктажі з питань охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.

За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці (далі - інструктажі) поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

Запис про проведення вступного інструктажу для осіб, які приймаються на роботу відповідно до наказу (розпорядження) роботодавця робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, який зберігається службою охорони праці або працівником, що відповідає за проведення вступного інструктажу, а також у наказі про прийняття працівника на роботу.

Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів та їх допуск до роботи, особа, яка проводила інструктаж, уносить запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить безпосередній керівник робіт (начальник структурного підрозділу, майстер) або фізична особа, яка використовує найману працю.

Належно оформлене навчання і інструктажі з охорони праці є позитивним чинником у суді на користь керівника або посадових осіб підприємства у разі, якщо нещасний випадок таки стався.

На зв'язку
65000, м. Одеса, Михайлівська вулиця, 44в

Дзвоніть! Бо є-мейл не завжди встигаю переглянути.