Охорона праці. Оперативна допомога.

Як безпечно виконати роботу на висоті

Щороку у світі понад 2 мільйони чоловіків та жінок гинуть внаслідок нещасних випадків на робочому місці, тобто, в середньому 6 тисяч людей гинуть щодня.

Падіння з висоти дуже часті і є причиною однієї третини від усіх нещасних випадків у будівельній галузі.

Падіння з висоти відбувається за частки секунди.

Падіння з висоти завжди відбувається раптово, несподівано.

Тому для свого захисту працівник повинен застосовувати необхідні захисні засоби. Працівник повинен знати, які засоби захисту необхідно застосовувати під час роботи на висоті. Працівник повинен вміти правильно застосовувати захисні засоби при роботах на висоті.

Про це наш фільм і стаття, що під фільмом:


При роботах на поверхнях висотних споруд на відстані менше 2-х метрів до краю поверхні, до перепаду по висоті понад 1,3 метри, а також при роботах на похилих поверхнях захистом від падіння з висоти є: захисний страхувальний канат, амортизатор, лямковий запобіжний пояс. Усі ці захисні засоби рятують (страхують) працівника від падіння з висоти, працюючи разом в одному ланцюзі. Окремо ці засоби не можуть забезпечити захист працівника від падіння з висоти.

При роботах на відстані менше 2-х метрів від отворів (ліфтовий, сходовий, віконно-мансардний, технологічний…), захистом є огородження або настил на отворі.

При роботах із лісів, захистом є огорожа лісів правильної конструкції з достатньою висотою.

Заборонено працювати із лісів без огорожі. Огородження має бути висотою не менше 110 см, з бортовими дошками на висоті 10 та 45 см.

Заборонено встановлювати на ліси драбини, стремянки.

Не дозволяється виконувати роботи на приставних драбинах, стоячи на щаблі, розташованому на відстані менше 1 м від верхнього кінця драбини.

Не дозволяється виконувати роботу з двох верхніх щаблів стремянок, що не мають перил або упорів.

Забороняється у разі недостатньої довжини драбини створювати додаткові опорні споруди із ящиків, бочок тощо.

Забороняється встановлювати драбину на сходи маршів сходової клітки. При необхідності на сходових клітках має будуватися поміст.

Не дозволяється піднімати або опускати вантаж по приставних драбинах та залишати на них інструмент.

Не дозволяється на приставних драбинах та стремянках:

Для виконання таких робіт повинні застосовуватись ліси або драбини з верхніми майданчиками, обгородженими поручнями.

Перед початком виконання робіт із застосуванням приставної драбини необхідно забезпечити її стійкість, верхній кінець закріпити за стійкі конструкції, щоб унеможливити зміщення драбини.

У разі виконання робіт з підвісних, приставних та розсувних драбин на висоті понад 1,3 м працівники повинні застосовувати запобіжні пояси.

Не дозволяється використовувати переносні металеві драбини в електричних розподільних установках.

Всі переносні драбини та стремянки після їх виготовлення та капітального ремонту, а також періодично під час експлуатації повинні проходити випробування статичним навантаженням:
1 раз на 12 міс. – металеві драбини та стремянки;
1 раз на 6 міс. – дерев’яні драбини та стремянки.

Драбини необхідно зберігати у сухих приміщеннях.

Для перевірки знань по темі пройдіть, будь ласка, тест внизу цієї сторінки

.

Как безопасно выполнить работу на высоте

Каждый год в мире более 2 миллионов мужчин и женщин погибают в результате несчастных случаев на рабочем месте, т.е. в среднем 6 тысяч человек погибают ежедневно.

Падения с высоты очень часты и являются причиной одной трети от всех несчастных случаев в строительной отрасли.

Падение с высоты происходит за доли секунды.

Падение с высоты всегда происходит внезапно, неожиданно.

Поэтому для своей защиты работник должен применять необходимые защитные средства. Работник должен знать, какие средства защиты необходимо применять при работах на высоте. Работник обязан уметь правильно применять защитные средства при работах на высоте.

При работах на поверхностях высотных сооружений на расстоянии менее 2-х метров до края поверхности, до перепада по высоте более 1,3 метра, а также при работах на наклонных поверхностях защитой от падения с высоты являются: страховочный канат, амортизатор, лямочный предохранительный пояс. Все эти защитные средства спасают (страхуют) работника от падения с высоты, работая вместе в одной цепи. По отдельности эти средства не могут обеспечить защиту работника от падения с высоты.

При работах на расстоянии менее 2-х метров от проемов (лифтовый, лестничный, оконно-мансардный, технологический…), защитой является ограждение проема или настил на проеме.

При работах с лесов, защитой являются ограждение лесов правильной конструкции с достаточной высотой.

Запрещено работать с лесов без ограждения. Ограждение должно быть высотой не менее 110 см, с бортовыми досками на высоте 15 и 45 см.

Запрещено устанавливать на леса лестницы, лестницы стремянки.

Не разрешается выполнять работы на приставной лестнице, стоя на ступени, расположенной на расстоянии менее 1 м от верхнего конца лестницы.

Не разрешается выполнять работу с двух верхних ступеней стремянок, не имеющих перил или упоров.

Запрещается в случае недостаточной длины стремянки создавать дополнительные опорные сооружения из ящиков, бочек и т.п.

Запрещается устанавливать стремянку на ступени маршей лестничной клетки. При необходимости на лестничных клетках должен строиться помост.

Не разрешается поднимать или опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней инструмент.

Не разрешается на приставной лестнице и стремянках:

Для выполнения таких работ должны применяться леса или стремянки с верхними площадками, огороженными перилами.

Перед началом выполнения работ с применением приставной стремянки необходимо обеспечить ее стойкость, верхний конец закрепить за стойкие конструкции, чтобы исключить возможность смещения стремянки.

В случае выполнения работ по подвесным, приставным и раздвижным лестницам на высоте более 1,3 м работники должны применять предохранительные пояса.

Не разрешается использовать переносные металлические стремянки в электрических распределительных установках.

Все переносные лестницы и стремянки после их изготовления и капитального ремонта, а также периодически во время эксплуатации должны испытываться статической нагрузкой:
1 раз в 12 мес. – металлические стремянки и стремянки;
1 раз в 6 мес. – деревянные стремянки и стремянки.

Лестницы необходимо хранить в сухих помещениях.

Для перевірки знань по темі пройдіть, будь ласка, тест:

Exit mobile version